Yêu cầu ghi đầy đủ: XÃ/ PHƯỜNG - QUẬN/ HUYỆN - TỈNH/ THÀNH PHỐ

  1. Nếu không có địa chỉ tạm chú, ghi "KHÔNG"

  2. Nếu có địa chỉ tạm trú, yêu cầu ghi đầy đủ: XÃ/ PHƯỜNG - QUẬN/ HUYỆN - TỈNH/ THÀNH PHỐ

  1. Nếu chưa từng đi nước ngoài, ghi "KHÔNG"

  2. Nếu đã từng đi nước ngoài, yêu cầu liệt kê các nước đã từng đi

  1. NGƯỜI LAO ĐỘNG: Làm việc tại cơ quan từ thời gian nào - Lương trung bình hàng tháng bao nhiêu, chuyển khoản hay tiền mặt - Có tham gia bảo hiểm xã hội không?

  2. CHỦ DOANH NGHIỆP: Giấy phép đăng ký là Hộ kinh doanh hay Công ty, thành lập từ thời gian nào - Có đóng thuế đầy đủ không - Có tham gia bảo hiểm xã hội không?

  3. HỌC SINH/ SINH VIÊN: Nêu rõ tên trường đang theo học?

  4. HƯU TRÍ: Có quyết định hưu trí từ thời gian nào - Lương hưu chuyển khoản hay tiền mặt?

  5. CÔNG VIỆC TỰ DO: Mô tả chi tiết công việc tự do?

  1. Nếu không có bất kỳ tài sản nào khác, ghi "KHÔNG"

  2. Nếu có tài sản khác như: cổ phiếu, trái phiếu, góp vốn,... yêu cầu ghi đầy đủ